Telif Hakkı İşlemleri

 Fikir Ve Sanat Eseri Nedir ?

 Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

 Telif Hakkı İşlemlerinde Hizmetlerimiz

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak iki farklı başvuru yolu öngörmüştür.

\r\n

HUKUK DAVALARI
\r\n
 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan hukuk davalarını üçe ayrılabilir:

\r\n

-tecavüzün ref’i (giderimi) davası,
\r\n-tecavüzün meni (önlenmesi) davası ve
\r\n-(maddi ve manevi) tazminat davasıdır.

\r\n

Tecavüzün ref’i davası, varolan ve halen devam etmekte olan bir tecavüze karşı, tecavüzün sona erdirilmesi talebiyle açılan davadır.

\r\n

Tecavüzün meni davasında ise henüz gerçekleşmemiş fakat gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel bir tecavüzün önlenmesi talep edilmektedir.

\r\n

Bu davalar yanında hak sahibi tecavüz sebebiyle uğradığı maddi ve manevi zararın giderimi için tecavüz edene karşı maddi ve manevi tazminat davası ikame edebilir. Tecavüzün devamı halinde zamanaşımı uygulanmayacağı gibi hak sahibi tecavüzün ref’i davası ile birlikte maddi ve manevi tazminat davası da ikame edebilir.

\r\n

Bunlarla beraber, FSEK, mali haklara tecavüzle ilgili olarak hak sahipleri lehine özel bir hüküm getirmiştir. Bu hükme göre ; Eser, eser sahibinin izni olmadan çevrilmiş, sözleşme dışı veya sözleşmede belirtilen sayıdan fazla basılmış, diğer biçimde işlenmiş veya radyo-televizyon gibi araçlarla yayınlanmış veya temsil edilmiş ise; izni alınmamış eser sahibi, sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya emsal veya rayiç bedel itibarıyla uğradığı zararın en çok üç kat fazlasını isteyebilir. Yasaya göre, bu bedelin tespitinde öncelikle ilgili meslek birliklerinin görüşü esas alınacaktır.

\r\n

Ayrıca, bir eserden izinsiz çoğaltma yolu ile yarar sağlanıyorsa ve çoğaltılan kopyaları satışa çıkarılmamışsa, eser sahibi çoğaltılmış kopyaların, çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri araçların imhasını veya maliyet fiyatını aşmamak üzere çoğaltılmış kopyaların ve çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri gereçlerin uygun bir bedel karşılığında kendisine verilmesini ya da sözleşme olması durumunda isteyebileceği miktarın üç kat fazlasını   talep edebilir. Bu husus, izinsiz çoğaltma yoluna giden kısmın yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

\r\n

Bir eserin izinsiz çoğaltılan kopyaları satışa çıkarılmışsa veya satış haksız bir tecavüz oluşturuyorsa eser sahibi tecavüz edenin elinde bulunan nüshaları hakkında yukarıdaki fıkradaki şıklardan birini seçebilir. Hak sahibinin bu maddeden yararlanarak bedel talebinde bulunması, tecavüz edene karsı onunla bir sözleşme yapmış olması halinde haiz olabileceği bütün hak ve yetkileri ileri sürmesine de engel değildir.

\r\n

Hukuk davalarıyla ilgili önemli bir konu da ihtiyati tedbirler dir. Yasamız, fikri hukukta son derece önemli olan ihtiyati tedbir konusunu özel olarak düzenlemiştir. Çünkü uygulamada çoğu olayda, Yasanın amaçladığı korumanın sağlanması, tecavüzün önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir kararı verilmesine bağlı bulunmaktadır.  Yasamıza göre ; esaslı bir zararın veya ani bir tehlikenin veya emrivakilerin önlenmesi için veya diğer herhangi bir sebepten dolayı zaruri ve bu hususta ileri sürülen iddialar kuvvetle muhtemel görülürse Mahkeme, 5846 sayılı Kanunla tanınmış olan hakları ihlal veya tehdide maruz kalanların veya şikayete selahiyetli olanların talebi üzerine, davanın açılmasından önce veya sonra diğer tarafa bir işin yapılmasını veya yapılmamasını, işin yapıldığı yerin kapatılmasını veya açılmasını emredebileceği gibi, bir eserin çoğaltılmış nüshalarının veya hasren onu imale yarayan kalıp ve buna benzer sair çoğaltma vasıtalarının ihtiyati tedbir yolu ile geçici olarak zaptına karar verebilir.

\r\n

Görüleceği gibi, Hakime ihtiyati tedbir kararının şekli konusunda oldukça geniş bir takdir yetkisi tanınmış bulunmaktadır. Ayrıca ihtiyati tedbir kararına muhalefet, İcra ve İflas Kanununun 343 üncü maddesinde yer alan cezai neticeleri doğurmaktadır.

\r\n

Hukuk davalarında önemli bir talep de hükmün ilanını isteyebilmektir. Haklarına tecavüz edildiği Mahkeme kararıyla kesinleşen hak sahibi, masrafı tecavüzü ait olmak üzere kararın, gazete veya buna benzer vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesini talep etmek hakkına haizdir.

\r\n

Tecavüz son bulmuş ise zamanaşımı konusunda Borçlar Kanunu’nun 60.maddesi uygulama alanı bulacaktır. Buna göre fiilin öğrenilmesinden itibaren hak sahibi 1 yıl ve her halükarda 10 yıl içersinde tecavüz fiilini işleyen şahıs veya şahıslara karşı burada sayılan davaları ikame etmelidir. Ancak tecavüz teşkil eden fiil, aynı zamanda suç teşkil eden bir fiil ise, hukuk davasına uygulanacak zamanaşımı süresi de ceza zamanaşımına bağlı olarak uzayacaktır.
\r\n

CEZA DAVALARI

\r\n

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71,72,73 ve 80 inci maddelerinde hak sahiplerinin mali ve manevi haklara karşı yapılmış tecavüzler ile ilgili ceza maddeleri yer almaktadır. Bu maddelerden 71. madde eser sahiplerinin manevi haklarının ihlali, 72. madde ise hak sahiplerinin mali haklarının ihlali ile ilgili suçları düzenlemektedir. 80 inci maddede de bağlantılı hak sahiplerinin haklarına tecavüz hallerinin müeyyideleri düzenlenmiştir. 73. madde ise Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71, 72, 80 ve 81. (bandrolsüz nüshaların satımı ve ilgili suçlar) maddelerinde belirtilen suçlar dışında kalan suçları kapsamaktadır.

\r\n

Ayrıca Kanunun Ek.10 maddesinde, idari para cezaları düzenlenmiştir.

\r\n

74. maddede failin tanımı yapılmış olup, 75. madde de kovuşturma ve tekerrür kavramları düzenlenmiştir.

\r\n

81. madde (ve Ek.10) hariç 5846 sayılı Kanunda sayılı suçlar şikayete bağlı suçlardır. Şikayete bağlı suçlarda  savcı veya kolluk makamları resen harekete geçememekte sadece şikayet hakkına sahip hak sahibinin şikayet dilekçesi ile gerekli işlemler yapılmaya başlanılmaktadır.

\r\n

Fakat şu husus da belirtilmelidir ki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda 5101 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle kanunun 71,72, 73, ve 80.  maddelerinin kapsamına giren suçlar şikayete tabi olmaya devam etmekte ve fakat şikayet üzerine kamu davası ikame olunmaktadır.

\r\n

5846 sayılı Kanunda Cumhuriyet Savcısının ve genel kolluğun resen harekete geçeceği haller ise 81’inci maddede yer almaktadır.

\r\n

Yasamıza göre, müzik ve sinema eserleri ile süreli olmayan yayınların çoğaltılmış nüshalarının bandrollenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bandrol, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Ancak 5101 değişikliği ile meslek birliklerine de bandrol verebilme yetkisinin tanınabileceği kabul edilmiştir.

\r\n

Sinema ve müzik eserlerinin çoğaltılmış nüshalarının ve süreli olmayan yayınların bandrolsüz olarak satılmaları 81. maddede yer alan suç tipini ihlal etmekte olup genel kolluk ve zabıta tarafından resen takip edilecektir. Bu nedenle, bandrol zorunluluğu olan eser nüshalarının (sinema eseri, müzik eseri ve kitap nüshalarının) bandrolsüz olarak satılması FSEK 81. maddesinin ihlali anlamına gelmektedir. Bununla birlikte 5101 sayılı kanunla yapılan değişiklikle yol, meydan sokak ve caddelerde 5846 sayılı Kanunla korunan eser nüshalarının bandrollü olsa dahi satışı yasaklanmış bulunmaktadır. Ancak, bandrollü olarak bu tip mahallerde satış yapan kişiler için hapis cezası değil idari para cezası getirilmiştir.  (Ek.madde 10)

\r\n

Cezai Prosedüre Göre Açılacak Davalar
\r\n 
Mali ve Manevi Haklara tecavüz halinde FSEK 71, 72,73 ve 80 Maddelerine göre açılacak takibi şikayete bağlı suçlar. (Şikayet sonucunda kamu davası açılır.) Bandrolsüz nüsha satma ve bandrol ihlalleri sebebiyle  FSEK 81. maddesine göre takibi resen yapılacak suçlar. (İşlem sonucunda kamu davası açılır.)

\r\n

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Yer Alan Suçların Tasnifi

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

Madd e

\r\n
\r\n

Manevi Haklara Tecavüz
\r\n Halinde Suçlar

\r\n
\r\n

Ceza Miktarı

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı olarak kasten

\r\n
\r\n

2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya  50 Milyar liradan 150 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.

\r\n

 

\r\n
\r\n

71

\r\n
\r\n

Alenileşmiş olsun veya olmasın, eser sahibi veya halefinin yazılı izni olmadan bir eseri umuma arz eden veya yayımlayan kişiler hakkında

\r\n
\r\n

71

\r\n
\r\n

Sahip veya halefinin yazılı izni olmadan, bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına ad koyan kişiler hakkında

\r\n
\r\n

71

\r\n
\r\n

Başkasının eserini kendi eseri veya kendisinin eserini başkasının eseri olarak gösteren veya 15 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı hareket eden kişiler hakkında

\r\n
\r\n

71

\r\n
\r\n

FSEK 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 inci maddelerdeki hallerde kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak gösteren kişiler hakkında

\r\n
\r\n

71

\r\n
\r\n

Eser sahibinin yazılı izni olmaksızın bir eseri değiştiren kişiler hakkında

\r\n
\r\n

 

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

Madde

\r\n
\r\n

Mali Haklara Tecavüz
\r\n Halinde Suçlar

\r\n
\r\n

Ceza Miktarı

\r\n
\r\n

72

\r\n
\r\n

Aralarında mevcut bir sözleşme olmasına rağmen bu sözleşme hükümlerine aykırı olarak bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya dağıtan kişiler hakkında

\r\n
\r\n

3 aydan 2 yıla kadar hapis veya  10 Milyar liradan  50 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur

\r\n

 

\r\n
\r\n

72

\r\n
\r\n

Hak sahibinin izni olmaksızın bir eseri ve çoğaltılmış nüshalarını, 5846 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde (yani yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde) satan kişiler hakkında

\r\n
\r\n

72

\r\n
\r\n

Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eseri herhangi bir şekilde işleyen kişiler hakkında

\r\n
\r\n

2  yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 150 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya  zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.

\r\n
\r\n

72

\r\n
\r\n

Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eseri herhangi bir şekilde çoğaltan kişiler hakkında

\r\n
\r\n

72

\r\n
\r\n

Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eseri herhangi bir şekilde yayan kişiler hakkında

\r\n
\r\n

72

\r\n
\r\n

Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eserin nüshalarını yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve her ne şekilde olursa olsun ticaret konusu yapan kişiler hakkında

\r\n
\r\n

72

\r\n
\r\n

Hak sahibinin izni olmaksızın; Bir eseri topluma açık yerlerde gösteren veya temsil eden, bu gösterimi düzenleyen veya dijital iletim de dahil olmak üzere her nevi işaret, ses ve/veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayan veya yayımına aracılık eden kişiler hakkında

\r\n
\r\n

 

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

Madde

\r\n
\r\n

FSEK 71, 72, 80 ve 81 inci maddelerinde belirtilen suçlar dışında kalan diğer suçlar

\r\n
\r\n

Ceza Miktarı

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı olarak kasten,

\r\n
\r\n

 

\r\n

 

\r\n

2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 150 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya  zararın ağırlığı dikkate alınarak her
\r\n ikisine birden hük-molunur.

\r\n

 

\r\n
\r\n

73

\r\n
\r\n

Çoğaltıldığını bildiği veya bilmesi icap ettiği bir eserin nüshalarını ticarî amaçla elinde bulunduran kişiler hakkında

\r\n
\r\n

73

\r\n
\r\n

Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf salahiyeti bulunmadığını bildiği veya bilmesi icap ettiği malî hakkı veya ruhsatı başkasına devreden veya veren yahut rehneden veyahut herhangi bir tasarrufun konusu yapan kişiler hakkında

\r\n
\r\n

73

\r\n
\r\n

Yegâne amacı bir bilgisayar programını korumak için uygulanan bir teknik aygıtın geçersiz kılınmasına veya izinsiz ortadan kaldırılmasına yarayan herhangi bir teknik aracı, ticarî amaç için elinde bulunduran veya dağıtan kişiler hakkında

\r\n
\r\n

73

\r\n
\r\n

FSEK hükümlerine uygun olarak çoğaltılmış ve yayılmış eser nüshalarının, yapımların ve fonog-ramların, çoğaltma ve yayma hakkı sahiplerinin ayırt edici unvan, marka ve künye bilgileriyle birlikte tıpkı basım ve yapım yoluyla, işaret, yazı, ses, hareketli veya hareketsiz görüntü ya da veri tekrarına yarayan alet veya yöntemlerle çoğaltan veya bu şekilde çoğaltılmış nüshaları yayan, kişiler hakkında

\r\n
\r\n

3 yıldan 6 yıla kadar hapis veya 20 Milyar liradan 200 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dik-kate alınarak her ikisine birden hük-molunur.

\r\n

 

\r\n
\r\n

Madde

\r\n
\r\n

Bağlantılı Haklara Tecavüz Halinde Suçlar

\r\n
\r\n

Ceza Miktarı

\r\n
\r\n

80

\r\n
\r\n

Bir icra, fonogram veya yapımın izinsiz çoğaltılmış nüshalarının bu Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde satışı ile ilgili ihlal edenler hakkında

\r\n
\r\n

3 aydan 2 yıla kadar hapis veya 5 Milyar liradan 50 milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden

\r\n
\r\n

80

\r\n
\r\n

80. Madde ile belirlenen diğer hakları ihlal eden kişiler hakkında

\r\n
\r\n

2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 150 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hük-molunur.

\r\n
\r\n

 

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

Madde

\r\n
\r\n

81 inci Maddede Yer Alan Suçlar

\r\n
\r\n

Ceza Miktarı

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

81. Madde hükümlerine aykırı olarak kasten

\r\n
\r\n

 

\r\n
\r\n

81

\r\n
\r\n

Sinema ve müzik eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınları, bandrol almadan, 5846 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde
\r\n (yani yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde) satan kişiler hakkında

\r\n
\r\n

3 aydan 2 yıla kadar hapis veya 5 Milyar liradan  50 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.

\r\n
\r\n

81

\r\n
\r\n

Sinema ve müzik eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınları, bandrol almaksızın çoğaltan ve yayan veya eser sahibinin ve bağlantılı hak sahibinin haklarını ihlâl edecek şekilde bedelsiz yayan veya bu  5846 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata uygun alınmış bandrolleri mevzuatta belirlenen şekilde yapıştırmadan bedelli ve bedelsiz yayan kişiler hakkında.

\r\n
\r\n

2 yıldan 4  yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 150 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.

\r\n
\r\n

81

\r\n
\r\n

Bu  Kanun  ve  ilgili  mevzuata  göre bandrol alma hakkı olmadığı halde, sahte evrak veya dokümanlarla veya herhangi bir biçimde Bakanlık veya yetkilendirdiği kuruluşları yanıltarak bandrol alan veya münhasıran bandrol alınması gereken eser, icra ve yapımların tespit edildiği kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyaller ile süreli olmayan yayınlar için verilen bandrolleri amacı dışında kullanan kişiler hakkında

\r\n
\r\n

2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya  20 Milyar liradan  200 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.

\r\n
\r\n

81

\r\n
\r\n

Sahte bandrol imal eden,
\r\n kullanan ve/veya sahte bandrolden her ne şekilde olursa olsun ticarî menfaat sağlayan kişiler hakkında

\r\n
\r\n

3 yıldan 6 yıla kadar hapis veya 50 Milyar liradan 250 Milyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.

\r\n
\r\n

Genel Kolluk ve Zabıtanın Yasa Dışı Olarak Çoğaltılmış ve Yayımlanmış Nüshalarla Mücadele Görevi ve Hukuki Durum

\r\n

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunda değişiklik yapan 03.03.2004 tarih ve 5101 sayılı Kanunun mevzuatımıza getirmiş olduğu en önemli yeniliklerden biri Korsanla  Mücadele konusunda Genel Kolluk ve Zabıtaya RESEN TAKİP görev ve yetkisini vermesidir.

\r\n

5101 Sayılı Kanun ile 5846 sayılı Kanunun 81. maddesi değiştirilmiş ve 81. maddede sayılan   hallerde Genel Kolluk ve Zabıtaya Resen takip yetkisi vermiştir.

\r\n

81. maddedeki ihlal hallerini resen veya başvuru üzerine kovuşturmakla görevli olan Genel Kolluktan anlaşılması gereken Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun 3. maddesine göre (genel olarak) Polis ve Jandarmadır, Zabıtadan anlaşılması gereken ise Belediye’nin ve Köylerin Zabıta görevlileridir.

\r\n

Bandrolle İlgili Suçlar Hakkında Bazı Pratik Bilgiler

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

1.   Bandrol Yapıştırılması zorunlu olan Müzik ve
\r\n Sinema Eserleri ile süreli olmayan yayınların   bandrolsüz satımı

\r\n
\r\n

Bandrol, süreli olmayan yayınlara, ses ve/veya görüntü taşıyıcıları ile disk ve disketlere alınmış fikir ve sanat eserleri nüshalarının üzerine yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan veya yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren nitelikte bir etikettir.

\r\n

Bandrol, üç boyutlu hologram özelliği taşımaktadır. (1. boyutunda seri no ve rumuz, 2. boyutunda bakanlık amblemi, 3. boyutunda T.C. Kültür Bakanlığı yazısı mevcuttur.)

\r\n
\r\n

2.   Bandrol yapıştırılması zorunlu eserleri üreten veya çoğaltan yerler ile bu türden eserlerin  dolum tesislerinin;  Bakanlıktan bandrol almaksızın veya Bakanlığa sunmaları gereken belge ve taahhütleri sunmaksızın veya  bulundurmaksızın veya istendiğinde ibraz etmeksizin “Bandrol yapıştırılması zorunlu eserleri çoğaltmaları”  ve/veya aynı zamanda satmaları,

\r\n
\r\n

Bir eserin üretilmesi için öncelikle ÜRETİM YERİNİN Bakanlıktan Dolum Tesis Belgesi alması zorunludur. Bu belgeye sahip yerin bir eseri çoğaltabilmesi için hak sahibinin hak sahipliği belge ve sözleşmeleri ile Bakanlığa müracaat etmesi ve bandrol alımına ilişkin taahhütnameyi doldurarak bandrol alım belgesi ile taahhütname örneğini dolum tesisine vermesi gerekmektedir. Üretimin yapıldığı yerlerde Dolum Tesis Belgesi’nin olup olmadığı hususu sorulmalı, varsa ayrıca üretim için hak sahibi ile yapılan sözleşme ve Bakanlıktan alınması gerekli bandroller ve bandrol tutanakları incelenmelidir. (Bu inceleme yetkisi genel kollukta olup, zabıtanın bu yönde bir görevi ve yetkisi bulunmamaktadır)

\r\n
\r\n

3.   Yasal olarak çoğaltılmış bandrollü nüshaların;   yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışının yapılması

\r\n
\r\n

Bu tip yerlerde hem genel kolluk hem de zabıta yetkili olarak gerekli önlemleri almalıdır.

\r\n
\r\n

4.   Bir eser için alınan bandrolün başka bir esere yapıştırılması

\r\n
\r\n

Örneğin kitap bandrolünün bir VCD veya DVD’ye yapıştırılması veya A VCD filmi için alınan bandrolün B VCD filminin üzerine yapıştırılması veya ucuz seri olarak piyasaya sürülen kasetlerin içinin silinerek, kartonetinin değiştirilmesi suretiyle piyasaya tekrar sürülmesi halleri gibi. Bu yönde işlem yapmak için, denetleme yapan birim, bandrol numaralarından  şüphe duyması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bilgi alınabilecektir.

\r\n
\r\n

5.   Sahte Bandrol İmal Edilmesi

\r\n
\r\n

Bu güne kadar görülen sahte bandroller orijinalleri ile kıyaslandığın da rahatlıkla anlaşılan şekildedir. Ancak şüphe duyulan hallerde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bilgi alınabilecektir.

\r\n
\r\n

NOT : Bilgisayar Oyunlarını içeren CD’ler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından (VCD olarak) tescil edilmekte olduğundan, uygulamada 81 inci madde kapsamında değerlendirilecektir.

\r\n
\r\n

 

\r\n

Eser sahiplerinin yapacağı sözleşmelerin şartları nelerdir?,

\r\n

Eser sahibi (veya mirasçıları) kendisine kanunen tanınan mali hakları süre, yer ve muhteva itibariyle sınırlı veya sınırsız, karşılıklı veya karşılıksız olarak başkalarına devredebilir.

\r\n

Mali hakları sadece kullanma yetkisi de diğer bir kimseye bırakılabilir (Ruhsat). Manevi haklar yukarıda da değinildiği gibi eser sahipliğinden doğan bazı mutlak ve münhasır yetkiler oldukları için miras yolu ile geçmedikleri gibi, devir yönünden ölüme bağlı tasarruflara konu olmazlar ve sağlar arası işlemlerde de devir edilemezler. Ancak manevi hakların kullanılma yetkisi devredilebilir.

\r\n

q       Hakkın Devrine Dair Sözleşmeler

\r\n

q       Kullanım Hakkının Devrine Dair Sözleşmeler

\r\n

Özelliklerine göre de sözleşmeler basit olarak şu şekilde açıklanabilir.

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

Hakkın ve Kullanım Hakkının Devrine İlişkin Sözleşmeler

\r\n
\r\n

Mali haklar açısından;

\r\n

1-Süre,

\r\n

2-Yer ve

\r\n

3-Muhteva itibariyle sınırlı veya sınırsız  Olarak yapılabilirler.

\r\n
\r\n

Karşılıklı Olarak yapılabilirler

\r\n
\r\n

Karşılıksız  Olarak yapılabilirler.

\r\n
\r\n

Hakkın veya kullanımının devrine dair sözleşmelerin belli bir süre için geçerli olacağı taraflar arasında kararlaştırılabilir. Süre sonunda eser üzerindeki fikri hak eser sahibine geri döner. Eser sahibi eser üzerindeki mali haktan faydalanma salahiyetini sadece bir bölge ile sınırlı tutabilir. O bölge dışında hakkın kullanımına izin vermeyebilir. Yine eser sahibi, eserin muhtevası (içeriği) ile ilgili devralan veya kullanım hakkını alanı sınırlandırabilir. Eserin belli bir şekil veya form içerisinde yayımlanmasını talep edebilir. Bu sınırlamalardan hiçbirine başvurmayarak da anlaşma akdetme yolunu tercih edebilir. Seçim tamamıyla eser sahibinindir.

\r\n
\r\n

Eser sahibi yapacağı devir sonrası, devir yaptığı kişiden iş bu devrine dair bir karşılık isteyebilir. Örneğin eserin kullanım hakkının devri karşılığında, belirli bir ücretin kendisine ödenmesini talep edebilir.

\r\n
\r\n

Veya hiçbir karşılık beklemeksizin bu devri yapabilir. Seçim yine tamamıyla hak sahibine aittir.

\r\n

 

\r\n
\r\n

Örnek

\r\n
\r\n

Örnek

\r\n
\r\n

Örnek

\r\n
\r\n

Bir kitap yazarının 1 yıl süre ile yalnızca Türkiye bölgesi sınırları içerisinde kullanılmak üzere hakkını, kitabın 1. hamur kağıda ve en üst kalitede basılması, ciltlenmesi ve en uygun dağıtım kanalıyla yurdun tüm şehirlerine dağıtılması şartıyla devretmesi.

\r\n
\r\n

Aynı kitap yazarının yaptığı devir başta telif hakkı karşılığnda 3.000.000.000.TL avans olmak üzere yapılacak her basımdan elde edilecek gelirin 15’nin kendisine telif ücreti olarak ödenmesini ve bu ödemelerinde ödenecek avanstan düşülmesini talep etmesi.

\r\n
\r\n

Kitap yazarının devir dolayısıyla hakkı devrettiği şahıstan yapılacak basımlardan elde edilecek gelirden telif hakkı olarak bir ödeme talep etmemesi.

\r\n
\r\n

Devralan hakkı asıl sahibinden veya o hakkı daha önce devralmış hak sahibinden devralabilir. Bunlardan ilkine asli iktisap, diğerine devren iktisap denilmektedir. Herhangi bir şahsın iyi niyetli olsa dahi hak sahibi olmayan birinden hak devralması halinde, bu devir bir sonuç doğurmayacak olup devralan şahıs hak sahibi sıfatını kazanamayacaktır.

\r\n

Eser üzerindeki mali hakların kullanım hakkını devreden anlaşmalara kanun lafzında ruhsat uygulamada lisans denilmektedir. Hakkın devri anlaşmaları ile lisans anlaşmaları arasındaki fark, hakkın devri anlaşmalarında o hak, hak sahibinin mal varlığından çıkmakta ve devralanın mal varlığına girmektedir. Lisans (kullanım) anlaşmalarında ise hak hak sahibinin mal varlığından çıkmamakta ve fakat devralan, devralmış olduğu hakkın sınırlı veya sınırsız olarak kullanımını elde etmektedir. Lisans anlaşmaları da ikiye ayrılmaktadır.

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

LİSANS (İZİN) ANLAŞMALARI

\r\n
\r\n

MÜNHASIR (İNHİSARİ) OLMAYAN

\r\n
\r\n

MÜNHASIR (İNHİSARİ) OLAN

\r\n
\r\n

Bu tip anlaşmalarda hak sahibi genelde belli bir süre için sınırlı olarak hakkın kullanımının devrini yapmış olup, devralanın devralmış olduğu hakkı bir başkasına devir hakkı, tecavüzlere karşı gerekli önlemleri alma yetkisi gibi hak ve yetkileri  bulunmamaktadır. Hak sahibi bir başka üçüncü şahısa da aynı hakkı devredebilir.

\r\n
\r\n

Bu tip anlaşmalarda ise hak sahibi yine genelde belli bir süre için sınırlı olarak hakkın kullanımının devrini yapmış olup, devralanın devralmış olduğu hakkı bir başkasına devir hakkı, tecavüzlere karşı gerekli önlemleri alma yetkisi gibi hak ve yetkileri  bulunmaktadır. Hak sahibi bir başka üçüncü şahısa  aynı hakkı devredemez.

\r\n
\r\n

Örnek

\r\n
\r\n

Örnek

\r\n
\r\n

Bir müzik eseri sahibinin eseri üzerindeki yayma ve çoğaltma hakkının kullanımını 3 yıl süre ile, Türkiye bölgesi içerisinde sınırlı olmak kaydıyla belli bir karışık toplama albümde kullanılmak ve başkasına devrolunmamak üzere devralmak.

\r\n
\r\n

Bir müzik eseri sahibinin eserleri üzerindeki yayma, çoğaltma, ses ve görüntü iletimine yarayan aletlerle yayma haklarının kullanımını albüm yapmak amacıyla 3 yıl süre ile, tecavüzlere karşı koruma yetkisi ve tüm dünyada başka şahıslara devretme hakkıyla birlikte, eser sahibinin aynı eserler üzerindeki aynı hakları üçüncü bir kişiye devretme hakkını kısıtlar şekilde devralmak.

\r\n
\r\n

 
    
      
Web tasarım Algoritma