2.500 TL NIN ALTINA ICRA TAKIBI YAPILAMAYACAK!
Yarg?daki yo?unlu?u azaltmak ad?na haz?rlanan yasa tasar?s?n?n, 2016 y?l?n?n ikinci yar?s?nda TBMM´de g?r???lmesi bekleniyor.2 bin 500 TL ve alt?ndaki alacaklar i?in ?cra takibi ba?lat?lamayacak, dava a??lamayacak. Taraflar arabulucuya gidecek ve uzla?ma yolu arayacak. D?zenlemenin en ?ok GSM operat?rleri, telekom?nikasyon firmalar? ve elektrik da??t?m ?irketlerini alacaklar?n? etkilemesi bekleniyor. Avukat Kazma, d?zenlemeyle birlikte icra dairelerindeki dosya say?s?n?n y?zde 60 azalaca??n? s?yledi.\r\n\r\nKazma yapt??? a??klamada yasan?n ??kmas?yla birlikte, i??i-i?veren aras?ndaki anla?mazl?klarda da ?nce arabulucuya gidilece?ini s?yledi.\r\n\r\nALACAKLARIN Y?ZDE 60´I 2 B?N 500 TL´N?N ALTINDA\r\n\r\n?cra davalar?n?n y?zde 60´?n?n 2 bin 500 TL ve alt?ndaki alacaklara y?nelik oldu?unu belirten Avukat Cevat Kazma, b?ylelikle icra dosyalar?n?n b?y?k b?l?m?n?n, k?sa s?rede ??z?me kavu?aca??n? vurgulad?.\r\n\r\nD?zenlemenin en ?ok GSM operat?rlerini, telekom?nikasyon firmalar?n?, elektrik da??t?m ?irketlerini etkileyece?ini belirten Kazma, bu ?irketlerin 2 bin 500 TL alt?ndaki alacaklar? i?in hemen icra takibi ba?latamayaca??n? s?yledi.\r\n\r\n????-??VEREN ANLA?MAZLIKLARINDA DA ?NCE ARABULUCUYA G?D?LECEK!\r\n\r\nD?zenlemenin Meclis´ten ge?mesiyle birlikte i??i-i?veren aras?ndaki anla?mazl?klarda da ?ncelikle arabulucuya ba?vurulmas? zorunlu hale gelecek. ??e iade davalar?, i??i hak ve alacaklar? davalar? i?in arabulucuya gidilmesi dava ?n ?art? olarak d?zenlenecek.\r\n\r\n???ilerin haklar?n? uzun s?ren yarg?lamalar sonunda alabildi?ini, arabuluculuk ile daha k?sa s?rede sonuca ula?abileceklerini belirten Avukat Cevat Kazma, i?verenlerin de haks?z ?demeler ile kar??la?mamas?n?n ama?land???n? ifade etti.
 « Geri
 
    
      
Web tasarım Algoritma